Brandsikkerhed i Bygningsreglementet.

Bygningsreglementet angiver, hvilken dørtype som kræves i de forskellige situationer. For at dørproducenten kan dokumentere, at den dør som leveres opfylder kravene, vil døren ofte være brandprøvet og f.eks. DS-mærket.

Forebyg brand.

Når man taler om at forebygge brand, er det først og fremmest vigtigt at mindske risikoen for, at der sker en antændelse, og hvis der er sket en antændelse at sikre, at branden ikke får mulighed for at udvikle sig og dermed minimere konsekvenserne af branden.

En væsentlig måde man kan mindske risikoen for, at en brand opstår, er ved at udføre og løbende kontrollere at el- og varmeinstallationer er i orden. Derved kan man forhindre, at installationer antænder brændbart materiale, der er omkring eller i nærheden af installationerne.

Ildspåsættelse er en anden almindelig brandårsag. Denne type brand vil det ofte være muligt at forhindre eller begrænse ved at oplyse om, hvor der typisk kan være risiko for, at en person uforstyrret kan antænde en brand, og hvor det derfor er vigtigt, at der ikke er større mængder af brændbart materiale. Det kan f.eks. være ved lastkajer, kældergange og toiletter.

Branddørene, der begrænser branden.

I brandcelle- og brandsektionsafgrænsninger er døre og andre gennemføringer meget vigtige, og de må ikke forringe den samlede konstruktions brandmæssige egenskaber. I dag findes der mange forskellige typer af døre, som alle lever op til de krav, som samfundet stiller.

Bygningsreglementet angiver, hvilken dørtype som kræves i de forskellige situationer. For at dørproducenten kan dokumentere, at den dør som leveres opfylder kravene, vil døren ofte være brandprøvet og f.eks. DS-mærket.

DS-mærket dokumenterer, at branddøren er i overensstemmelse med kravene i DS 13501-2, alternativt den gamle standard DS 1052.2. Allerede nu kan Daloc også tilbyde brandklassificerede yderdøre i henhold til den nye europæiske CE-certificering, som bliver et lovkrav fra november 2019. Læs mere om CE-certificering.

En branddør består af en mængde detaljer, og det er ikke muligt med øjet at se, om døren lever op til de brandtekniske krav eller ej. Endnu vanskeligere er det at identificere, hvilken brandklasse døren har. 

Alle DS-mærkede døre leveres med en monteringsforskrift, hvor det er beskrevet, hvordan døren installeres korrekt, så den har den forudsatte brandmodstandsevne, når den er færdigmonteret. Det er vigtigt, at alle dele i systemet fungerer korrekt, da man ellers ikke kan være sikker på, at døren har den rette kvalitet og ydelsesevne. Døren bør være brandprøvet, underlagt en produktionskontrol og monteret korrekt. Først da kan man være sikker på, at man har en dør, som giver en tilfredsstillende beskyttelse ved brand. En korrekt montage mindsker desuden risikoen for funktionsproblemer ved dør og beslag.

Når en branddør testes og dørbladets temperatur overstiger den fastsatte grænse, eller der er risiko for antændelse, noteres tiden. Denne tid bruges efterfølgende som grundlag for klassificeringen.
Når en branddør testes og dørbladets temperatur overstiger den fastsatte grænse, eller der er risiko for antændelse, noteres tiden. Denne tid bruges efterfølgende som grundlag for klassificeringen.

Brandtestede døre.

Branddøren skal forhindre antændelse på den side af døren, som ikke er eksponeret for branden ved enten at være både isolerende og tæt, eller ved bare at være tæt. Isoleringskravet betyder, at temperaturen på dørens upåvirkede side under prøvningen ikke må overstige en givet temperatur inden for klassifikationstiden. Tæthedskravet til en branddør - eller med et andet ord kravet til dørens integritet - betyder, at der under prøvning ikke må komme stikflammer eller varme gasser gennem døren i et sådant omfang, at de kan antænde materiale i nærheden af døren.

Når en branddør testes og temperaturen på dørbladet overskrider den fastsatte grænse, eller der er risiko for antændelse, noteres tiden. Denne tid anvendes efterfølgende som grundlag for klassificeringen. En røgtæt dør er en sidehængt dør, hvor der stilles krav til fugerne mellem dørblad og karm, og hvor dørbladet er tæt overfor røg. Der stilles ikke krav til de materialer, som indgår i røgtætte døre eller til dørens brandmodstandsevne.

Kontrolsystemet i byggeprocessen.

Det er bygningens ejer og/eller bruger, som har ansvaret for, at bygningen opføres i overensstemmelse med byggelovens bestemmelser. Det er producentens og leverandørens ansvar at sikre, at byggevarer, materialer og bygningsdele, der bringes på markedet, overholder den gældende lovgivning. Det er bygherren og dennes rådgivere, der har ansvaret for, at der foreligger den nødvendige dokumentation for de løsninger, der anvendes i det konkrete byggeri.

Vi hjælper gerne.

Vi ved, at det med døre ikke er så ligetil, som det ser ud. Derfor vil vi hjertens gerne hjælpe dig med at komme i mål med dine projekter. Du kan trygt regne med vores mangeårige viden og erfaring, uanset hvor i processen du er. Og du undgår samtidig overflødige udgifter.
og ubehagelige overraskelser.