Evaluering og godkendelse af branddøre – en lang proces

Man kan opdele brandklasser for døre i tre hovedkategorier:

1) Reaction to fire – reaktion på brandpåvirkning i de indledende faser af branden.
2) Resistance to fire – brandmodstand i tilfælde af en fuldt udviklet brand.
3) Smoke Control – røgtæthed.

Kategorierne supplerer hinanden, og det er helheden, der er vigtig. Selv om en branddør har en god brandmodstand, kan røgtætheden være under standard. I flere europæiske lande er der nu lovkrav til både brandmodstand og røgtæthed for lejlighedsdøre.

Sådan fortolkes koderne for brandklasser

Reaction to fire

Brandpåvirkning beskriver, hvordan en bygningsdel påvirkes af brand i en indledende fase, f.eks. et overfladelags evne til at modstå åben flamme. I offentlige miljøer og flugtveje er det ekstra vigtigt at have byggematerialer, der er svære at antænde. Ståldøre har normalt en meget bedre overfladelagsklasse end trædøre, men det kan også variere for ståldøre.

Overfladelag er opdelt i følgende brandtekniske klasser:

A1, A2, B, C, D, E, F – Mål for brændbarheden. A1 er højeste klasse, F er den laveste. A1 og A2 er defineret som ikke-brændbare materialer.

s1, s2, s3 – Hvor meget røg, der afgives. S1 afgiver mindst, S3 mest.

d0, d1, d2 – Mængden af brændende dråber/partikler, der afgives. d0 er ingen dråber, d2 svarer til ingen begrænsning.

Disse klasser (undtagen A1) kombineres til en kode, der kan se sådan ud: A2-s1.d0

Bemærk: En ståldør fra Daloc opnår klassen for ubrændbarhed, A2-s1,d0 eller den lidt lavere klasse B-s2,d0, afhængigt af det ønskede overfladelag. Trædøre opnår normalt den meget lavere overfladeklasse D eller i bedste fald C.

Resistance to fire

Brandmodstand beskriver en bygningsdels evne til at modstå en fuldt udviklet brand.

E – integritet. Brand må ikke sprede sig gennem døren (bygningsdelen) inden for et angivet tidsinterval. Ved evaluering af døre i brandprøvninger gælder, at der ikke må opstå flammer i mere end 10 sekunder.

Der er også to bladsøgere (testværktøjer) til evaluering. Dels en 25 mm bladsøger, der ikke må kunne komme igennem nogen åbninger i konstruktionen, dels en 6 mm bladsøger, der ikke må komme igennem dørkonstruktionen på en strækning af 150 mm.

Yderligere evaluering af integritet i kombination med isolering udføres ved hjælp af en bomuldstot, der placeres i 30 sekunder over et varmt sted på døren, som man har mistanke til. Hvis bomuldstotten brænder eller begynder at gløde, underkendes testen.

I – isoleringsevne. Gælder for bygningsdele generelt. Det er almindeligt, at døre også foreskrives med krav I, men ifølge det europæiske klassifikationssystem findes denne klasse ikke for døre, men kun i nogle nationale klassifikationssystemer. For døre gælder i stedet:

I2 – isoleringsevne for døre. I2 anvendes i hele Europa undtagen Belgien, som bruger I1.

Den maksimale temperaturstigning for dørblade er 180 °C inden for det angivne tidsinterval.

Den gennemsnitlige temperaturstigning på et dørblad må ikke være mere end 140 °C.

Karmens maksimale temperaturstigning er 360 °C.

W – varmestråling. Den maksimale strålevarme er 15 kW/m2. Er hovedsageligt begrænsende ved store glaskonstruktioner.

C – automatisk dørlukning. I tilfælde af brand er det af største betydning, at eventuelle branddøre lukkes korrekt, når brandalarmen udløses. C er opdelt i 5 klasser, C0-C5, med C5 som den højeste klasse, hvor en dør er blevet evalueret i forhold til 200.000 åbnings-/lukningscyklusser. Alle Dalocs dørmodeller overholder C5.

R – bæreevne, ikke anvendt på døre.

M – mekanisk påvirkning, finder ikke anvendelse på døre.

Klasserne bliver som regel kombineret

For eksempel betyder EI2 30, at integritet og isoleringsevne skal opretholdes i 30 minutter. EI2 15/EW60-C5 betyder krav til integritet og isoleringsevne i 15 minutter, integritets- og varmestrålingsbeskyttelse i 60 minutter, og at døren skal kunne klare mindst 200.000 åbningscyklusser.

Smoke Control

Røgtæthed. Indånding af giftige gasser og røg er den mest almindelige dødsårsag i brande, ikke selve branden. Røgtætheden S er dørens evne til at reducere røglækage fra den ene side til den anden.

Sa – røgtæthed døre. Modstår kold (20 °C) røg.

S200 – røgtæthed døre (tidligere Sm). Modstår varm (200 °C) og kold røg.

For døre i boliger, der vender mod trappeopgange, er S200 påkrævet i flere europæiske lande. Daloc anbefaler altid S200 til lejlighedsdøre uanset lovkrav eller ej.

Bemærk: De ekstra omkostninger for at opnå S200 er lave, når du vælger en Daloc-dør.

Klasse Sa-døre har gennemgået test ved en røgtemperatur på 20 °C og en trykforskel på 25 Pa. Den maksimalt tilladte lækage er ca. 15 m3/h for enkeltfløjede døre og 24 m3/h for dobbeltfløjede døre. Klasse S200 er testet ved 200 °C og trykforskellen 50 Pa. Det tilladte lækageniveau er 20 m3/h for enkeltfløjede og 30 m3/h for dobbeltfløjede døre. Hvis en dør opfylder klasse S200, opfylder den også Sa.

Husk: Uanset lovkrav anbefaler Daloc altid røgtæthed til lejlighedsdøre til boliger. Der er det ekstremt vigtigt, at giftige gasser ikke spredes til beboerne.