Bæredygtighed og Daloc.

"Hvis du skal gøre noget, skal du gøre det ordentligt." Sådan udtrykte Dalocs grundlægger, John W Johansson, sin forretningsfilosofi.

Den dag i dag arbejder vi efter samme princip. Kvalitet og langsigtethed betaler sig. Ikke kun for vores kunder. Men også for vores fælles miljø.

Daloc og de Globale mål.

FN har udarbejdet 17 Globale mål for bæredygtig udvikling (Sustainable Development Goals SDG). I løbet af 2020 og 2021 har Daloc valgt at arbejde med tre af dem, fordi de konkret vedrører vores forretning.

Disse tre globale mål er Mål 8 Anstændige arbejdsforhold og økonomisk vækst, Mål 9 Bæredygtig industri, innovation og infrastruktur og Mål 12 Bæredygtigt forbrug og produktion.

Vores bæredygtighedsmål frem til 2025.

Reducere CO2 -udledningen fra vores produktion og lokaler med mindst 50 % i forhold til 2019.

Reducere CO2 -udledningen fra vores transport pr. kørt kilometer med mindst 50 % i forhold til 2019.

Fortsætte med at fremstille og sælge døre med lang holdbarhed, der bidrager til en cirkulær bygge- og ejendomsbranche.

Fortsætte med at arbejde for et sikkert arbejdsmiljø med nultolerance for arbejdsskader, der medfører lægebehandling. Følg op på, at leverandører følger det adfærdskodeks, de har underskrevet.

Eksempler på allerede implementerede bæredygtige tiltag:

 • Solceller på taget af stål- og trædørfabrikken i Töreboda bidrager til elektriciteten.
 • Al anden el, vi køber, er 100 % vedvarende.
 • Selvforsynende med opvarmning i trædørsfabrikkerne i Kärsta og Töreboda.
 • Egenproduceret fjernvarme opvarmer ståldørsfabrikken og
  hovedkontoret i Töreboda.
 • Alle døre i Töreboda er malet med vandbaseret maling.
 • Over halvdelen af vores dør-til-dør transporter i Sverige foregår med HVO100 i tanken.
 • Vores ståldøre kan genbruges og derefter kan 97% af materialerne genanvendes.
 • Vores trædøre kan genbruges og derefter energigenanvendes.
 • Vores døre er godkendt til at indgå i svanemærkede huse.
 • Ståldøre til genbrug.
 • Alle trædøre i Töreboda kan fås med FSCMix70%.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
/4
Solceller på taget af stål- og trædørfabrikken i Töreboda bidrager til elektriciteten. Al anden el, vi køber, er 100 % vedvarende.
Affald fra vores trædørsproduktion bruges til at skabe varme. Begge vores trædørsfabrikker er selvforsynende med opvarmning. Overskudsvarmen går til hovedkontoret og ståldørsfabrikken i et internt fjernvarmeanlæg.
Vores unikke malersystemer giver dig mulighed for at vælge både stål- og trædøre, der er malet med vandbaseret og derfor miljøvenlig maling.
Alle vores lastbiler er elektriske og oplades med 100 % vedvarende el. Over halvdelen af vores dør-til-dør-transport i Sverige foregår med biler, der har HVO100 i tanken.

5 spørgsmål til Aida Bandic, Kvalitets- og Miljøchef hos Daloc.

Det siger sig selv, at døre fra Daloc skal holde længe. Men de skal også være bæredygtige ud fra et miljømæssigt perspektiv. Aida, som er vores kvalitets- og miljøchef, ved hvordan alt hænger sammen.

Hvornår begyndte Daloc at arbejde med bæredygtighed?

- Daloc flyttede her til Töreboda i 1956 og lige fra begyndelsen var det vigtigt for os at tage hensyn til stedet og beboerne. Det har altid været oplagt for os ikke at forurene naturen og skabe problemer for de mennesker, der bor her – mange af dem jo vores kolleger. Man kan sige, at vi har arbejdet bæredygtigt lige fra starten, selvom konceptet ikke eksisterede dengang, og det gør vi stadig. Men nu er udfordringerne selvfølgelig nye.

Hvordan er det at være en stor virksomhed i en lille by?

- I et globalt perspektiv er vi små, men i vores region er vi store. Vi har tæt på fire hundrede medarbejdere, så det er vigtigt for os at tage ansvar og arbejde for et levende fællesskab i lokalområdet. Det gør vi på forskellige måder, ikke mindst ved at tilbyde jobmuligheder og bruge lokale leverandører. Men vi sponsorerer også forskellige ungdomsaktiviteter og arrangementer, vi tilbyder praktik, eksamensskrivning og andet studiearbejde, og så hjælper vi folk med at få foden ind på arbejdsmarkedet.

Hvordan ser Dalocs bæredygtighedsmål ud?

- Vi har flere mål, men de to store mål er at halvere kuldioxidudledningen fra vores fremstilling og vores transport frem til 2025 i forhold til 2019. Så har vi en nultolerance for arbejdsskader, som vi løbende arbejder på, og så følger vi op på, at vores leverandører følger det adfærdskodeks, de har underskrevet.

Er målene knyttet til FN's verdensmål?

- Ja, vi har valgt at fokusere på de globale mål, der konkret vedrører vores virksomhed. Daloc har altid arbejdet langsigtet, og det har været en succesfaktor for os. I et bæredygtighedsperspektiv betyder det, at vi kan være med til at udvikle byggebranchen, så den bliver mere bæredygtig og cirkulær. Vi ønsker at bidrage til trivsel for både mennesker, miljø og samfund i lang tid fremover.

Hvad er du mest stolt af i dit job?

- Jeg er stolt af, at Daloc altid har arbejdet med bæredygtighedsspørgsmål lokalt, og at vi nu videreudvikler det arbejde. Vi er gået i gang med rigtigt mange nye ting på det seneste, vi producerer vores egen strøm fra solceller på vores tage, vi skaber mere af vores egen varme og vi bruger fossilfrit brændstof, HVO100, i en stor del af vores dørtransporter. Jeg er stolt af, at vi tager dette spørgsmål alvorligt, fordi det er meget vigtigt for os alle. Vi er der ikke endnu, men rejsen er begyndt.

Langsigtet bæredygtighedsarbejde.

Langsigtethed har altid været vores kodeord og en succesfaktor. Det langsigtede perspektiv har vi glæde af, når vi er med til at udvikle byggebranchen, så den bliver mere bæredygtig og mere cirkulær. Vi ønsker at bidrage til menneskers, miljøets og vores samfunds trivsel i meget lang tid fremover.

Miljø- og bæredygtighedspolitik

Daloc-koncernens produkter og ydelser skal opfylde gældende kundekrav vedrørende funktion og miljø. Design og metoder er valgt, så Daloc bidrager til et stærkt og økologisk bæredygtigt samfund.

Virksomheden drives på en sådan måde, at naturressourcerne ikke påvirkes negativt på længere sigt. Vi arbejder konstant på at optimere vores energiforbrug og minimere vores spild. Vi opfylder altid mindst minimumskravene i love og regler vedrørende vores påvirkning af det fysiske og psykiske miljø, internt og eksternt. Vi tager hensyn til alles sundhed og trivsel, uanset om de er ansatte, underleverandører, kunder eller på anden måde er berørt af virksomheden. Vi vælger lokale og regionale aktører i forsyningskæden – både hvad angår produkter og tjenester – når muligheden er der. Vi stiller krav til vores leverandørers adfærd gennem vores obligatoriske adfærdskodeks (CoC).

Vores økonomiske ressourcer forvaltes med fokus på langsigtethed, så virksomhedens fremtid sikres bedst muligt, og at vi kan leve op til vores ejeres krav til afkast. Løbende forbedringer er vores måde at arbejde på.

Alle vores medarbejdere er lige vigtige.

Vores døre har et formål, og det har vores virksomhed også. At bekymre sig om vores kunder, om samfundet, hvor vi opererer og alle, der bruger vores døre til daglig. Og at tage sig af vores medarbejdere. At sikre, at de har det godt og får de rette forudsætninger for at kunne udvikle sig på længere sigt. Uden dem ville der ikke være nogen døre.

I vores virksomhed skal alle behandles lige uanset køn, handicap, seksuel orientering, etnisk tilhørsforhold, religion eller anden tro. Alle skal have lige rettigheder med hensyn til arbejde, beskæftigelse og øvrige arbejdsforhold samt udviklingsmuligheder på arbejdspladsen. Vi skal alle sikre, at kravene i henhold til arbejdsmiljøloven og tilhørende bekendtgørelser og regler er opfyldt, som et minimumskrav. Og vi arbejder sammen for øget medindflydelse på arbejdsprocessen.

Kvalitet siden 1942.

Siden starten i 1942 har vi beskæftiget os med udvikling. Både hvad angår vores produkter, vores medarbejdere og vores produktion. Det har givet os omkostningseffektive løsninger med et meget højt kvalitetsniveau og leveringssikkerhed. Dette er grundlaget for vores kvalitetspolitik.

Kvalitetspolitik

Daloc skal opfylde kundernes krav, forventninger og behov. Det kræver levering af produkter med den rette kvalitet, personale med de rette kompetencer og en høj servicetænkning overalt.

Hver leveret ordre skal være en anbefaling til en ny ordre. Løbende forbedringer er vores måde at arbejde på.

Døre med et formål.

Vores døre er fremstillet på en miljømæssigt bæredygtig måde til at gøre gavn på forskellige måder, for eksempel ved at stoppe brande, støj og indbrudstyve.

De er også lavet til at holde. Det er ikke ualmindeligt, at vores ståldøre overlever den bygning, de står i, og så kan de genbruges. Og derefter kan 97 pct af materialerne genbruges.

Dørenes livscyklus.

Ved at finde ud af, hvilke trin i produktionskæden, der har den største miljøbelastning, kan vi som virksomhed rette vores indsats i den rigtige retning og bidrage til at reducere negativ miljøpåvirkning.

Det gælder både vores egen virksomhed, og vores leverandører og vores kunder. Dalocs arbejde med et livscyklusperspektiv indgår som en del af ledelsessystemet for ISO 14001.

Cirkulære forløb hos Daloc.

Resultatet af livscyklusanalysen for hvert produkt indberettes i en såkaldt varedeklaration - Environmental Product Declaration (EPD). Vores EPD'er viser miljøaftrykket for råvarer, transport til Daloc, fremstilling og transport til kunden (A1–A4).

Vores cirkulære forløb er beskrevet detaljeret i vores bæredygtighedsrapport, men her er en oversigt.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
/7
Her er en oversigt over vores cirkulære forløb.
De vigtigste råvarer i Daloc-døre er stål og træ. Vi stiller høje krav til vores stålleverandører. Vores trædøre kan fås certificeret efter FSCs regler for ansvarligt skovbrug.
Vi vælger altid lokale og regionale leverandører, når det er muligt. Så reducerer vi antallet af kilometer, godset skal transporteres. Og så støtter vi virksomheder og bidrager til, at lokalsamfundet har det godt.
Vi arbejder løbende på at reducere vores energibehov og optimere vores processer i vores produktionsanlæg.
Al produktion foregår i Sverige tæt på vores hovedmarkeder. Størstedelen af vores transporter udføres af en lokal vognmand, som kun tanker fossilfrit brændstof, HVO100. Det reducerer CO2-udledningen med 30-90 % sammenlignet med fossil diesel.
Vi udvikler og fremstiller døre, som skal holde meget længe. Det er muligt at genbruge dørene. Låse og tætningslister kan nemt udskiftes for at forlænge dørens levetid.
Døre fra Daloc er nemme at genbruge, fordi de holder længe og er nemme at skille ad. Efter mange års brug kan stort set hele døren genbruges. Trædøre kan energigenanvendes og ståldøre kan genbruges.

Svanemærkede bygninger og andre miljødatabaser med Daloc-døre.

Vi ønsker at forenkle tingene for dig, der vil vælge bæredygtige døre til dine projekter. Derfor finder du vores døre i nedenstående miljødatabaser. Det er en effekt af vores miljøarbejde, og at vores produktionsmetoder er tilpasset til at bidrage til et stærkt og økologisk bæredygtigt samfund. Du kan også vælge vores døre i svanemærkede bygninger.

Vil du vide mere om bæredygtighed?

Har du spørgsmål til vores arbejde for miljø og bæredygtighed? Kontakt mig, så skal jeg fortælle dig mere.

Aida Bandic
Kvalitets- og Miljøchef

+46 10 351 90 07